Klachtenregeling

Ik doe er alles aan om op goede en respectvolle manier zorg te bieden. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan hoor ik dat graag. Indien we er samen niet uitkomen, of als je ondersteuning wilt bij het formuleren van de klacht en bij het zoeken naar een oplossing, dan kun je een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil.
Meer informatie vind je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG..

terug naar beginpagina

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
- Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- Uw naam, adres en woonplaats.
- Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.
- De datum van de behandeling en declaratienummer.
- Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24008 Behandeling Mesologie’.
- De kosten van het consult.

terug naar beginpagina

Disclaimer

Met deze website wil ik cliënten, professionals, collega‘s en overige geïnteresseerden informatie bieden.

Ondanks dat deze website met zorg en aandacht is samengesteld kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in de website van praktijk voor Mesologie den Hollander kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De praktijk voor Mesologie den Hollander is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van deze website of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

terug naar beginpagina